در حال بارگذاری . . .
عنوان فایل دانلود
فایل دفترچه خون کنترل سری 9604N2 دانلود
تقویم سال 96 شرکت آدرین مد آزما دانلود
فایل دفترچه خون کنترل سری 9602N1 دانلود
نحوه کالیبراسیون سل کانتر دانلود
طرزتهیه پلاسمای کنترل حهت تستهای انعقادی دانلود
روشهای گزارش مرفولوژی سلولی 3 دانلود
روش انجام گروه خون به روش لوله ای دانلود
راهنمای شمارش رتیکولوسیت 3 دانلود
روش تیتراسیون آنتی بادی وتهیه سوسپانسیون سلولی دانلود
تفسیر بالینی آلکالن فسفاتاز دانلود
كنترل كيفي در آزمايشگاههاي پزشكي دانلود
ESRQC دانلود
نایسریا مننژیتیدیس دانلود
نایسریا گونوره دانلود
مورگانلا مورگانی دانلود
مقادير بحراني ميكروبشناسي دانلود
ليستريا مونوسيتوژنز دانلود
كلبسيلا پنومونيه دانلود
کلبسیلا اوکسی تاکا دانلود
سراشیا مارسیه سنس دانلود
راهنماي آزمايشگاهي تشخيص عفونت هاي بيمارستاني(مرجع سلامت) دانلود
تشخیص عفونتهای آزمایشگاهی دانلود
پسودوموناس آئروجينوزا دانلود
پروتئوس ولگاریس دانلود
پروتئوس میرابیلیس دانلود
بورخولداريا سپاسيا دانلود
انتروكوك فكاليس دانلود
اسینتوباکتر بومانی دانلود
استرپتوكوك بتا هموليتيك گروه B(آگالاكتيه ) دانلود
استرپتوکوکوس پنومونیه دانلود
استرپ بتا همولیتیک گروه A دانلود
استاندارد عملکردي آزمايش تعيين حساسيت ضدميکربي به روش انتشار از ديسک(مرجع سلامت) دانلود
استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس دانلود
استافیلوکوک اپیدرمیدیس دانلود
میلوفیبروزیس دانلود
مقايسه بلاستهاي رده لنفوييدي وميلوييدي دانلود
ماکرواووالوسیت دانلود
روشهاي گزارش مورفولوژي سلولي دانلود
رتیکولوسیت دانلود
راهنماي شمارش رتيكولوسيت دانلود
پلاسماسل دانلود
بدخیمی های خونی دانلود
ویژگیهای مدفوع نوزادان دانلود
نگهدارنده های نمونه مدفوع دانلود
مالاریا -پلاسمودیوم ویواکس دانلود
راههاي تشخيص آميب هيستوليتيكا دانلود
راهنماي کمک آموزشي مالاريا دانلود
بررسی وجود کست در ادرار دانلود
تشخيص افتراقي لارو استرونجيلوئيدس استركولاريس از لارو كرم قلابدار انساني دانلود
بررسی وجود پروتئین در ادرار دانلود
الکترولیتهای سرم دانلود
دیابت دوران حاملگی دانلود
بررسی وجود قند در ادرار دانلود
هموگلوبین A1C دانلود
کتاب دستورالعمل هاي استاندارد مديريت کيفيت درآزمايشگاه هاي تشخيص پزشکي(مرجع سلامت) دانلود
هپاتیت C دانلود
هپاتیت B دانلود
تشخیص HIVبه روش ایمنواسی دانلود
تستهای تأییدی تشخیص HIV دانلود
بروسلوز دانلود
ارزيابي واكنش متقاطع در ايمنواسي دانلود