در حال بارگذاری . . .

شرکت آدرین مد آزمادر شانزدهمین کنگره ملی ویازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی شرکت کرد

شرکت آدرین مد آزما جنوب پس از اخذ تأییدیه کیفی وپروانه تولید برای محصول خون کنترل خودبرای معرفی محصول خود به جامعه آزمایشگاهیان عزیز کشوربرا ی اولین بار درکنگره بین المللی ارتقاءکیفیت که در فروردین 1397در مرکز همایشهای بین المللی تهران (برج میلاد)برگزار میشد حضور فعال داشت .در طی برگزاری این کنگره بسیاری از شرکت کنندگان اعم از اساتیدوپیشکسوتان این عرصه ،توزیع کنندگان برتر وجامعه دانشجویی از غرفه  این شرکت بازدید بعمل آوردند .این کنگره از بیست ونهم لغایت سی ویکم فروردین 1397 در تهران برگزار گردید